Computer Sweden/
Artikelarkivet

Oklara tankar hos IT-kommissionenDet finns idag ca 2 000 olika radionät i Sverige. I stort sett varje myndighet, organisation eller företag med behov av radiokommunikation har byggt upp och driver ett eget system. De flesta av dessa system börjar bli gamla och behöver ersättas. För vissa av de traditionella radioanvändarna kan den vanliga mobiltelefonin vara ett godtagbart alternativ medan de mer krävande användarna behöver ett nytt radiosystem.
För flera samhällsviktiga aktörer - polis, tull, räddningstjänst, ambulanssjukvård, elförsörjning med flera - är problemet akut. De nuvarande systemen är i många fall uråldriga, de fungerar dåligt tillsammans och kommer att kosta allt mer.
Behovet har varit känt länge och flera utredningar – såväl inom olika myndigheter som nu senast inom regeringskansliet – har entydigt visat detta och också lagt fram en teknisk lösning som alla användare kan enas om. Det finns en europeisk standard, Tetra, som är speciellt framtagen för behovet hos användarna inom public service och public safety.
Tetra är utarbetad av ETSI, det europeiska standardiseringsorganet, som tidigare också tagit fram den mycket framgångsrika GSM-standarden. Flera europeiska länder har redan skrivit kontrakt på landstäckande Tetra-system och påbörjat utbyggnad. Flera andra länder är på gång. Det finns också ett flertal Tetranät för elförsörjning, transportverksamhet m.m.
Trots att så gott som alla remissinstanser var mycket positiva och tyckte att det var mycket brådskande har regeringskansliet fortfarande inte tagit tag i frågan. Om beslutet drar ut ytterligare på tiden finns en stor risk att olika användare kommer att påbörja egna nät, vilket avsevärt kan försvåra en samlad och landstäckande lösning.

Det finns nu ett gyllene tillfälle att lösa den mest samhällsviktiga kommunikationen så att man uppnår bästa möjliga samverkan till lägsta möjliga kostnad genom att gemensamt skaffa nytt system. Det vore ett oförsvarligt slöseri om alla radioanvändare på nytt skulle bygga egna system.

IT-kommissionens debattartikel "Bort med tunnelseendet vid IT-infrastrukturen" (3/4 00) tar upp frågan om ett gemensamt radiosystem men rör ihop begreppen på ett otillständigt sätt.
För det första har ett radiosystem mycket litet med bredbandsdiskussionen att göra. Man kan inte gärna tänka sig att vara uppkopplad med optisk fiber när man ska hantera en olycksplats, jaga brottslingar eller köra ambulans.
För det andra skriver kommissionen att den statliga utredningen (SOU 1998:143 Ett tryggare Sverige – ett gemensamt system för mobil kommunikation) bara har behandlat räddningstjänsten och att den föreslår att flera miljarder ska läggas bara på räddningstjänstens system. Det som föreslås i utredningen är i själva verket att alla användare med liknande behov ska gå samman för att göra en gemensam upphandling – just därför att man inte ska bygga separata infrastrukturer för varje tjänst.
För det tredje skriver kommissionen att en utbyggd IT-infrastruktur klarar även räddningstjänstens behov. Detta är den vanligaste och allvarligaste missupfattningen. Den vanliga mobiltelefonin (gsm och efterföljaren umts) är konstruerad för punkt-till-punkt förbindelser utan speciella krav på gruppsamtal, prioritet, uppkopplingstid, flexibilitet, redundans etc., medan det är just dessa krav som är avgörande för public safety.

Det som är förnuftigt i debattartikeln är att det är viktigt med samordning av IT-infrastrukturen. Ett allmänt tillgängligt fibernät skulle kunna utnyttjas även för den transmission som behövs mellan basstationer och växlar m.m. i Tetra-nätet. I övrigt är det tråkigt att IT-kommissionen, som är regeringens rådgivare i IT-frågor, har skrivit en så pass grumlig och illa underbyggd text.
Ulf Pettersson, Helena Lindskog, sekreterare i Utredningen om ett gemensamt radiosystem


Ulf Pettersson, Helena Lindskog, utredningen om ett gemensamt radiosystem